Privacyverklaring

De persoonsgegevens die u ons verstrekt met het oog op het registreren op het NortonLifeLock Online Redemption Centre, daaronder begrepen de velden op deze pagina, zullen worden doorgegeven aan NortonLifeLock Ireland Limited en de onderaannemers die in naam en/of voor rekening van NortonLifeLock optreden. Teneinde aan uw aanvraag te voldoen, kunnen uw gegevens worden doorgegeven aan de NortonLifeLock groep, naar de Verenigde Staten of andere landen die mogelijks beschikken over minder beschermende wetgeving inzake bescherming van persoonsgegevens dan de regio waarin u zich bevindt (waaronder de Europese Economische Ruimte). NortonLifeLock heeft de nodige maatregelen getroffen opdat de ingezamelde gegevens, indien zij worden doorgegeven, een passend beveiligingsniveau geniet. Indien u niet akkoord gaat met de verwerking van uw persoonsgegevens binnen de NortonLifeLock groep, kunnen wij aan uw aanvraag niet voldoen. Uw persoonsgegevens worden opgeslagen door NortonLifeLock en worden bewaard in overeenstemming met de Algemene privacyverklaring van NortonLifeLock.

Met de onderneming van de NortonLifeLock groep in uw land of met derde partijen die de Actie uitvoeren en die hosting en ondersteuningsdiensten aanbieden, is NortonLifeLock is contractueel overeengekomen om uw persoonsgegevens te verwerken en te gebruiken in overeenstemming met haar "Data Transfer Agreements" (overeenkomsten tot doorgifte van persoonsgegevens). Door op "Voortgaan" te klikken, verleent u uw ondubbelzinnige toestemming voor het verzamelen, verwerken en doorgeven van uw persoonsgegevens voor de hoger aangegeven doeleinden en bent u zich ervan bewust dat deze gegevens mogen worden doorgegeven aan de NortonLifeLock groep of aan NortonLifeLocks partners buiten de Europese Economische Ruimte, zoals hoger aangegeven.

U kunt uw recht op toegang, rectificatie, wissing en bezwaar uitoefenen door een gedetailleerd schriftelijk verzoek in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving te sturen naar NLL_privacy@nortonlifelock.com met een kopie van uw geldige paspoort of identiteitskaart.

Te gebruiken als bankrekeninggegevens worden verzameld

Ter aanvulling van de bepalingen voorzien in de Algemene privacyverklaring van NortonLifeLock, wensen wij u erop te wijzen dat de bankgegevens die u ons verstrekt op deze website uitsluitend worden gebruikt om de korting/terugbetaling Actie uit te voeren en voor geen enkel ander doel. De gegevens worden beveiligd bewaard en zijn niet volledig zichtbaar voor ons personeel. De gegevens worden niet langer bewaard na de uitvoering van de korting/terugbetaling actie.