Voorwaarden en bepalingen van de Actie

NORTON™ MET MAKE-A-WISH®

Inleiding

Deze acties worden beheerd door NortonLifeLock Ireland Limited, Ballycoolin Business Park, Blanchardstown, Dublin 15, Ierland (de "Promotor").

Deze Acties zijn alleen geldig voor inwoners van België, Luxemburg en Nederland die 18 jaar of ouder zijn op het moment van de Aanbieding. Werknemers van de Promotor en hun naaste familieleden, resellers van NortonLifeLock-producten, waaronder winkelpersoneel, agentschappen en iedereen die betrokken is bij de administratie van de promotie, zijn van deelname uitgesloten.

Actie – Donatie aan goed doel 2,50€

Als onderdeel van deze actie stemt de promotor ermee in om voor elke Norton 360 Deluxe 5 apparaten dat wordt gekocht bij een deelnemende winkel of online winkel, € 2,50 te doneren aan Make-a-Wish ® België of Make-a-Wish ®  Nederland ('Actie2,50€'). 

De Actie – 2,50€ is alleen geldig voor aankopen van 13 november 2020 tot 31 maart 2021.

Deze Actie – 2,50€ is alleen geldig voor de aankoop van een Norton 360 Deluxe 5 apparaten van een deelnemende winkel of online winkel. Deze Actie – 2,50€ is niet geldig voor Not for Resale-aankopen, academische licenties of upgrades, sitelicenties of OEM-versies die vooraf zijn geïnstalleerd op een nieuwe pc of laptop die wordt aangekocht. Deze Actie – 2,50€ is niet geldig in combinatie met andere kortingen of bonusaanbiedingen.

Voor extra vragen, neem contact met ons op. 

Actie – 10€ cashback of extra donatie

Als onderdeel van deze actie kun je bij aankoop van Norton 360 Deluxe 5 apparaten bij een deelnemende winkel of online winkel, een cashback van 10 euro ontvangen of dat bedrag doneren aan Make-A-Wish ® België of Make-A-Wish ® Nederland ('Actie – 10€').  

De Actie – 10€ is alleen geldig voor aankopen van 13 november 2020 tot 31 maart 2021.

Deze Actie – 10€ is alleen geldig voor de aankoop van een Norton 360 Deluxe 5 devices in een deelnemende winkel of online winkel. Deze Actie – 10€ is niet geldig voor Not for Resale-aankopen, academische licenties of upgrades, site licenties of OEM-versies die vooraf zijn geïnstalleerd op een nieuwe pc of laptop die wordt aangekocht. Deze Actie – 10€ is niet geldig in combinatie met andere kortingen of bonusaanbiedingen.

De aanbieding van € 10 is niet geldig in aanvulling op een volledige geld-terug-garantie onder de 60 dagen geld-terug-garantie van de organisator. Als de cashback is geclaimd voordat een volledige geld-terug-terugbetaling is ontvangen, is de geld-terug-terugbetaling de volledige prijs min de waarde van de cashback.

Claims voor de Actie – 10€ zijn beperkt tot één claim per geldige volledige versie van het product dat is gekocht en niet is geretourneerd. Gelieve uw originele aankoopbewijs (en) productverpakking voor alle claims als aankoopbewijs te bewaren.

Het niet kunnen produceren van het aankoopbewijs voor een claim kan resulteren in ongeldigverklaring van de claims en het verbeuren van elk recht op een Actie – 10€.

Een aanvullende voorwaarde om aanspraak te maken op de Aanbieding - 10 € is dat u eerst NortonLifeLock moet installeren en activeren, na 13 november 2020 en vóór 15 april 2021 23:59, het Norton 360 Deluxe 5-apparaat dat is gekocht bij een deelnemende winkel of online winkel, om automatische validatie van de claim mogelijk te maken.

 Vervolgens moet U naar de site www.nortonwithmakeawish.com gaan en de instructies volgen om een claim via het NortonLifeLock Online Redemption Centre in te dienen. Online claims worden geaccepteerd tot 15 avril 2019 23.59 uur. 

De Actie – 10€ kan alleen online bij de Promotor worden geclaimd via www.nortonwithmakeawish.com. De Actie – 10€ kan niet per post worden geclaimd. Meerdere claims voor één geldige aankoop zijn niet mogelijk. De Actie – 10€ kan niet worden overgedragen of veranderd.

Elke geldige claim als de keuze voor cashback is, ontvangt een cashback van 10 euro voor de aankoop van Norton 360 Deluxe 5-apparaten in de vorm van een bankoverschrijving. Bij het online registreren en claimen van de Aanbieding - 10 €, worden uw bankrekeninggegevens gevraagd en verwerkt in overeenstemming met NortonLifeLock Global Privacy Statement. Het duurt 4 tot 6 weken na ontvangst van uw claim door NortonLifeLock om uw geld terug te ontvangen via bankoverschrijving.

U ontvangt per e-mail bericht als u in aanmerking komt voor de actie– 10€ na registratie, of als de Promotor aanvullende informatie of ondersteunende documentatie voor de claim nodig heeft.

U wordt per e-mail op de hoogte gebracht als u niet kunt profiteren van de aanbieding - 10 € omdat u niet voldoet aan een van de voorwaarden die in deze algemene voorwaarden zijn uiteengezet.

Voor extra vragen, opmerkingen of het niet ontvangen van de cashback, gelieve contact met ons op te nemen. 

Algemeen

Op deze aanbiedingen zijn algemene voorwaarden van toepassing. Deze Algemene voorwaarden en de relatie die hieruit voortvloeit, moeten worden geïnterpreteerd en beschouwd in overeenstemming met de Belgische wetgeving. 

De kosten voor gebruik van de actiewebsite zijn de verantwoordelijkheid van de aanvrager en afhankelijk van de gebruikte provider. Het gebruik van geautomatiseerde software of een andere mechanische of elektronische wijze waarmee een aanvrager herhaaldelijk automatisch kan claimen, is verboden en heeft tot gevolg dat alle claims die door die aanvrager worden ingediend, ongeldig worden verklaard.

De Algemene privacyverklaring van NortonLifeLock beschrijft dat we de gegevens van u verzamelen, gebruiken en verwerken wanneer u onze diensten of websites gebruikt of opent. Als onderdeel van de aanbieding - € 10. de Promotor verzamelt persoonlijke gegevens van de aanvrager om de actie te kunnen uitvoeren. Als de gevraagde informatie niet wordt verschaft, mag de aanvrager niet aan de actie deelnemen.  Alle persoonlijke gegevens die door de Promotor worden verzameld, worden verzameld in overeenstemming met de Algemene privacyverklaring van NortonLifeLock en de toestemming die de aanvrager geeft bij het invoeren van zijn of haar gegevens op het NortonLifeLock Online Redemption Centre. De Promoter is de controleur van de persoonlijke gegevens van de aanvrager. De aanvrager kan zijn/haar rechten tot toegang uitoefenen, een correctie of annulering aanvragen of bezwaar indienen door een gedetailleerd schriftelijk verzoek, in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetgeving, naar NLL_privacy@nortonlifelock.com te sturen. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een kopie van een geldig paspoort of geldige identiteitskaart. 

Als deze actie op welke manier dan ook wordt verstoord in strijd met deze Algemene voorwaarden of niet kan worden uitgevoerd zoals redelijkerwijs kan worden verwacht om redenen waarover de Promotor redelijkerwijs geen controle heeft, behoudt de Promotor zich het recht voor om naar eigen goeddunken en voor zover dit door de wet is toegestaan om de actie aan te passen, te schorsen, te beëindigen of te annuleren, zoals van toepassing is. 

U wordt door de Promotor vergoed voor enig verlies of enige schade die u lijdt als de Promotor de verplichtingen onder deze promotie niet tot een redelijk niveau nakomt of de verplichtingen die hem/haar door de wet worden opgelegd, niet nakomt (inclusief in het geval van dood of persoonlijk letsel door de nalatigheid van de Promotor), tenzij die tekortkoming wordt toegeschreven aan, of voortvloeit uit: (i) uw eigen schuld; (ii) een derde partij die geen connectie heeft met de uitvoering van deze promotie door de Promotor; of (iii) alle andere gebeurtenissen die noch de Promotor, noch zijn leveranciers hadden kunnen voorzien of voorkomen, zelfs als de Promotor of de leveranciers redelijke voorzorgsmaatregelen hadden genomen (bijvoorbeeld technische problemen, apparatuur storingen, diefstal of ongeoorloofde toegang, of enige variatie in de Actie). De Promotor is niet verantwoordelijk voor indirecte verliezen die plaatsvinden als neveneffect van het directe verlies of de directe schade, en die niet door de aanvrager en de Promotor te voorzien zijn (zoals winstderving of het verlies van zakelijke kansen). Bovendien zal de Promotor in geen geval aansprakelijk zijn voor zakelijke verliezen van de aanvrager, zoals verloren gegevens, winstderving of bedrijfsonderbreking. Niets in deze Algemene voorwaarden beperkt de aansprakelijkheid van de Promotor jegens consumenten voor een sterfgeval, lichamelijke schade, fraud, moedwillig wangedrag of ernstige nalatigheid, of elke andere kwestie waarvoor het voor ons onwettig zou zijn om onze aansprakelijkheid te beperken of uit te sluiten. 

De Promotor behoudt zich het recht voor om elk element van de Actie te wijzigen vanwege overmacht, inclusief maar niet beperkt tot het niet beschikbaar zijn van deze website gedurende één of meer werkdagen vóór de einddatum van de Actie, stakingen, blokkeringen, arbeidsconflicten, ziekte, force majeure, natuurrampen, ongunstige weersomstandigheden, oorlogen, oproer, burgerlijke onrust, ongelukken, epidemieën of pandemieën, opzettelijke schade, brand, overstromingen en/of stormen, naleving van een wet of overheidsbevel, regels, voorschriften of aanwijzingen, falen van de fabriek, machines of transport.  De Promotor is niet aansprakelijk in het geval de gehele service of een deel ervan met betrekking tot deze promotie op welke manier dan ook wordt beëindigd, aangepast of gewijzigd.  

Copyright © 2020 NortonLifeLock Inc. Alle rechten voorbehouden. NortonLifeLock, het NortonLifeLock-logo, het keurmerk vinkje, Norton, LifeLock en het LockMan-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van NortonLifeLock Inc. of haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en andere landen. Andere namen kunnen handelsmerken zijn van de respectieve eigenaren.